Om placeringsfonder

Om placeringsfonder

En placeringsfond fungerar så, att placerarnas medel investeras i flera olika värdepapper, vilka bildar en placeringsfond. Fonden indelas i ett antal lika stora fondandelar, som alla har samma rätt till den förmögenhet, som finns i fonden.

Fonden ägs av de privatpersoner och institutioner, som har placerat i den.

Placeringsfonden förvaltas av ett fondbolag, som grundats för detta ändamål. Fondbolaget representerar fondandelsägarna och verkar för deras räkning i ärenden, som berör placeringsfonden.

En placeringsfond tar fortlöpande emot nya placeringar, vilket betyder att placerarna kontinuerligt kan teckna fondandelar. På motsvarande sätt återfås placeringen smidigt, eftersom fonden inlöser fondandelarna alltid då ägarna så önskar. Vid teckning och inlösen av fondandelar används en kurs, som motsvarar fondandelarnas gängse värde.

En placeringsfond erbjuder flera fördelar, t. ex.:
Riskspridning. Medlen placeras på flera olika objekt, varvid risken minskar.
Sakkunskap. Placeringsbesluten fattas av sakkunniga, som oavbrutet bevakar värdepappersmarknaden och fondens utveckling.
Inbesparingar vid handel. En placeringsfond idkar handel i stora poster och därför till lägre kostnader än privatpersoner i allmänhet. Placeringsfondens försäljningsvinster är skattefria.
God likviditet. Teckning och inlösen av fondandelar sker snabbt.
Övervakning. Myndigheternas övervakning garanterar för sin del ett gott skydd för placeraren. I tidningar samt på internet kan man själv dagligen följa med hur fondkurserna utvecklas (t.ex. www.fondita.fi efter kl 17:00).

Beskattning i Sverige

Placeringsfondens utdelningar från innehavda aktier, ränteintäkter samt vinster som uppstår vid försäljning av värdepapper är skattefria för placeringsfonden. 

För fondandelsägaren blir värdestegringen beskattningsbar först då fondandelarna inlöses. Försäljningsvinsten är kapitalvinst, som för närvarande (år 2016) har en skattesats på 30% för både privatpersoner och juridiska personer i de flesta fall. 

Kapitalvinsten vid försäljning av fondandelar fås genom att man räknar ut den verkliga kapitalvinsten, dvs skillnaden mellan försäljningsvärdet och det sk omkostnadsbeloppet vad man de facto har betalat. Här används genomsnittsmetoden där man räknar ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga andelar i samma fond oavsett hur och när de förvärvats. Här utgår man från anskaffningsutgifterna vid respektive tillfälle som divideras med antalet andelar. 

Om uppgifter för beräkning av omkostnadsbeloppet saknas kan istället den sk schablonmetoden användas. Här beräknas omkostnadsbeloppet till 20% av försäljningspriset.  

En kapitalförlust på andelar i direktägda marknadsnoterade fonder får dras av till 100 procent mot övriga kapitalvinster från marknadsnoterade tillgångar.  

För den som äger utdelande andelar (avkastningsandelar), är den utdelade avkastningen beskattningsbar kapitalinkomst. För den som äger tillväxtandelar, realiseras och beskattas motsvarande inkomst först då fondandelarna säljs. 

Från och med inkomståret 2012 utgår en årlig schablonskatt på innehav av direktägda fondandelar, sk fondskatt. Skatten tas ut genom att 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Andelsägaren betalar 30 procent i skatt på schablonintäkten. Skatteuttaget uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde.

 

Våra fonder