Fonduppdrag

1. Om du vill bli kund hos Fondita, vänligen bekanta dig med punkterna 1-4.

2. Om du redan är kund och vill teckna mera fondandelar, klicka här

3. Om du vill sälja fondandelar, klicka här

Hur köpa andelar i Fonditas fonder?

1. Bekanta dig med våra fonder

Fondita förvaltar åtta aktiefonder som placerar sina medel i börslistade bolag. Alla våra fonder följer samma placeringsfilosofi baserad på aktiva bolagsval, men placerar sina medel i enlighet med sina respektive strategier. Innan du placerar ber vi dig att ta del av fondernas faktablad (KIID), Fondprospekt och stadgar. Dessa dokument kan hittas under Fonder på vår webbsida

2. A- eller B-andelar

Fondita erbjuder utdelande andelar (A-andelar) och ackumulerande andelar (B-andelar) i alla fonder. Observera att utdelningsandelar (A-andelar) normalt riktar sig främst till institutioner och stiftelser. För de flesta privatpersoner lönar det sig av skattemässiga skäl att investera i ackumulerande andelar (B-andelar). Utdelningsandelarnas avkastning, som utdelas årligen, är kring 5 % och det är fondbolagets ordinarie bolagsstämma som besluter om A-andelarnas avkastning. B-andelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna.

3. Köp av fondandelar

Den önskade summan överförs till respektive fonds teckningskonto, du finner teckningskontona listade nedan. Både privatpersoner, företag och stiftelser kan teckna andelar i Fonditas fonder.

Om du är privatperson: ange följande uppgifter i samband med betalningen:

  • Namn
  • Personnummer

Om du representerar en juridisk person: ange följande uppgifter i samband med betalningen:

  • Den juridiska personens namn
  • Organisationsnummer 
  • Ange om A- eller B-andelar som tecknas

Alla teckningar som mottagits före kl. 13:30 svensk tid  beräknas samma dag. Fondbolaget har rätt att förkasta teckning eller teckningsuppdrag, ifall tillräckliga uppgifter för insättningen inte erhållits. Teckningsnotorna skickas till den adress som har uppgetts i samband med betalningen.

4. Kundidentifiering

Vi ber alla nya kunder att förse oss med följande:

  • Ifylld och undertecknad Informationsblankett. Blanketten för privatpersoner hittas här. Blanketten för företag och samfund hittas r
  • Kopia av giltigt ID–kort eller pass
  • För juridiska personer: ett registreringsbevis från Bolagsverket där det framgår vem som har firmateckningsrätt

Vänligen fyll i kundinformationsblanketten och skicka den tillsammans med ID-beviset till Fondita per e-post (info@fondita.fi), fax (08-21 31 20) eller post (Frejgatan 13 SE-114 79 Stockholm).

Tveka inte att kontakta oss med eventuella frågor. Våra kontaktuppgifter finns under Kontakta oss på vår webbsida.

Information om fondteckning

Teckning av fondandelar mottages varje bankdag i fondbolaget. Teckningsdag är den bankdag, då teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på bankkontot senast klockan 13:30 svensk tid. Teckning sker genom att inbetala det belopp som man vill placera, på fondbolagets bankkonto i enlighet med den placeringsfond man väljer.

I fondbolaget beräknas antalet tecknade andelar med fyra decimalers noggranhet genom att dividera teckningsbeloppet med värdet på en andel. En bekräftelse på teckningen sänds till den adress, som kunden meddelat till fondbolaget.

Fondandelarna indelas i utdelande andelar (A) och ackumulerande andelar (B). Om utdelningsandelarnas avkastning, som utdelas årligen, besluter Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. De ackumulerande andelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna.

Kostnader

Ingen teckningsprovision debiteras.

Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år. Förvaltningsarvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde.

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Inlösning

Om inlösen av fondandelar bör skriftligen meddelas till fondbolaget, och eventuella andelsbevis skall sändas till fondbolaget. De inlösenuppdrag som mottagits före klockan 13:30 svensk tid, verkställs till det andelsvärde, som beräknas i fondbolaget under samma bankdag. Inlösenbeloppet betalas följande bankdag ifall fondbolaget inte behöver sälja värdepapper på grund av inlösen. En bekräftelse på inlösen sänds till kunden.

Kostnader

Inlösenprovisionen är 1% eller minst 15 euro. Inlösenprovision debiteras inte vid överföring till en annan placeringsfond, som förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.

Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år. Förvaltningsarvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde.

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet

Nuvarande kunder

Nuvarande kunder kan öka sina placeringar i Fonditas fonder enkelt genom en kontoöverföring till den valda fondens konto. I betalningens meddelandefält bör skrivas uppgifterna som finns uppräknade nere på denna sida. Fondernas kontonummer finns nedan.

Nya kunder

Om du vill bli kund hos Fondita, vänligen bekanta dig med punkterna 1-4 ovan.

Betalningsinformation

Välj fond för placeringen:

Healthcare

SEB  (SEK) IBAN: SE5850000000055651078134 SWIFT/BIC: ESSESESS
SEB (EUR) IBAN: SE9150000000055658227313 SWIFT/BIC: ESSESESS
       

European Micro Cap

SEB  (SEK) IBAN: SE8150000000055651071997 SWIFT/BIC: ESSESESS
SEB (EUR) IBAN: SE7250000000055658224551 SWIFT/BIC: ESSESESS
       

Sustainable Europe

SEB  (SEK) IBAN: SE5150000000055651067396 SWIFT/BIC: ESSESESS
SEB (EUR) IBAN: SE7850000000055658221242 SWIFT/BIC: ESSESESS
       
 

Equity Spice

SEB (SEK) IBAN: SE4850000000055651067450 SWIFT/BIC: ESSESESS
SEB (EUR) IBAN: SE5950000000055658221293 SWIFT/BIC: ESSESESS
       

Nordic Small Cap

SEB (SEK) IBAN: SE1750000000055651067426 SWIFT/BIC: ESSESESS
SEB (EUR) IBAN: SE2850000000055658221269 SWIFT/BIC: ESSESESS
       

2000+

SEB (SEK) IBAN: SE9250000000055651067434 SWIFT/BIC: ESSESESS
SEB (EUR) IBAN: SE0650000000055658221277 SWIFT/BIC: ESSESESS
       

Nordic Micro Cap

SEB (SEK) IBAN: SE3950000000055651067418 SWIFT/BIC: ESSESESS
SEB (EUR) IBAN: SE5650000000055658221250 SWIFT/BIC: ESSESESS
       

European Small Cap

SEB (SEK) IBAN: SE7350000000055651067388 SWIFT/BIC: ESSESESS
SEB (EUR) IBAN: SE0350000000055658221234 SWIFT/BIC: ESSESESS
       

Vid betalning av teckning vänligen uppge tecknarens namn och personnummer eller organisationsnummer. All information är nödvändig för teckning.

Våra fonder